Marcela Verešová

doc. PaedDr. Marcela Verešová, PhD. působí od roku 1994 na Univerzitě Konstantina Filozofa v Nitře, přičemž do roku 2008 působila v oboru Psychologie a v současnosti působí v oboru Učitelství a pedagogické vědy s profesní orientací na učitelství psychologie a odborovou didaktiku na Pedagogické fakultě. V oblasti jejího vědeckého zájmu dominují témata věnovaná kvalitě vzdělávání (vysokoškolské a další), kvalitě a osobnosti učitele v pregraduální přípravě a v praxi, rizikovému chování a zdraví dospívajících v nižším a vyšším sekundárním vzdělávání, prevenci rizikového chování a postojům ke škole, učení a drog. Je autorkou 225 výstupů tvůrčí činnosti, na které eviduje 580 ohlasů, z nichž je 130 evidovaných v databázích WoS a SCOPUS. Vede na univerzitě výzkumný tým rizikového chování dospívajících. V současnosti je zodpovědnou řešitelkou výzkumného projektu VEGA „Osobnostní, kognitivní a motivační prediktory profesních kompetencí učitelů v pregraduální přípravě a v praxi“. Absolvovala několik mobilitních pobytů a stáží, především ve Velké Británii a Skotsku. V pedagogické sféře je garantkou studijního programu Učitelství psychologie v kombinaci, kde učí profilové předměty jako Všeobecná psychologie, Sociální psychologie, Didaktika psychologie a další. Vzdělává však i studenty učitelství a pedagogických věd napříč univerzitou se zaměřením na jejich psychologickou přípravu a rozvoj jejich psychologické gramotnosti.