Silvia Barnová

doc. PaedDr. Silvia Barnová, PhD., MBA pôsobí na Vysokej školy DTI v Dubnici nad Váhom a zároveň je riaditeľkou súkromnej vzdelávacej inštitúcie, poskytujúcej predprimárne, primárne a sekundárne vzdelávanie. Je členkou Vedeckej rady Vysokej školy DTI v Dubnici na Váhom a Akreditačnej komisie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. V rámci svojej vedecko-výskumnej činnosti sa zameriava na problematiku inkluzívneho vzdelávania, online vzdelávania, krízového plánovania v školstve, reziliencie a systému duálneho vzdelávania. Participuje na riešení domácich i medzinárodných vedeckých projektov, vrátane národných projektov a projektov KEGA a VEGA. Pravidelne sa zúčastňuje vedeckých konferencií na Slovensku i v zahraničí a je autorkou niekoľkých vedeckých monografií, ako i mnohých ďalších vedeckých a odborných prác, z ktorých sú viaceré indexované v databázach WoS a Scopus. Je výkonnou redaktorkou vedeckého časopisu Acta Educationis Generalis a členkou redakčných rád časopisov Auspicia, International Journal of Language and Translation Studies, Pedagogická revue a Psychológia a patopsychológia dieťaťa.