Mezinárodní vědecká konference

ICOLLE 2020

9. září 2020

Hotel AVANTI****

Úloha odborného vzdělávání ve světě

21. století

Téma konference


Svět 21. století je spojen zejména s řadou technologických změn, ke kterým dochází téměř neuvěřitelnou rychlostí.  Potřeby společnosti se rychle mění a s nimi i poptávka po různých odborných službách. V této souvislosti dochází i k proměně trhu práce. Není proto překvapením, že oblast vzdělávání v tomto směru čelí mnoha výzvám. Jednou z nich je i oblast odborného vzdělávání. V posledních letech můžeme být svědky řady diskuzí na toto téma napříč různými obory. Politiky, odborníky a širší laickou veřejností je na mnoha setkáních prezentována řada různých vizí, jsou připravovány rozličné strategie, definovány různorodé cíle. Společným prvkem těchto diskuzí se stává ovšem fakt, že odborné vzdělávání není již jen otázkou formální přípravy, ale obecně celoživotního vzdělávání jak ve veřejném, tak i v soukromém sektoru. Klíčovým cílem se stává zisk kompetencí pro profesní život. V tomto světle je proto důležité zaměřit se na několik zásadních témat. Jedná se například o proměnu obsahu a průběhu odborného vzdělávání, podporu učitelů, ředitelů a dalších pracovníků v oblasti odborného vzdělávání, zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce či zvýšení financování a zajištění jeho stability.

V souvislosti s touto diskuzí a obecným trendem ve světě si tak lze položit následující hlavní otázky:

Jaké jsou aktuální problémy a výzvy v odborném vzdělávání?

Jaké existují hrozby a jaká existují řešení pro jeho naplňování?

V tomto kontextu si lze v současné době stanovit několik stěžejních témat, jejichž řešení je pro další vývoj odborného vzdělávání, jak se ukazuje, čím dál více důležitější:

  • vize a cíle vzdělávací politiky v odborném vzdělávání a cesty k jejich realizaci

  • proměna obsahu v odborném vzdělávání

  • podpora učitelů, ředitelů a dalších pracovníků v odborném vzdělávání

  • zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce

  • financování odborného vzdělávání a zajištění jeho stability

  • cíle, obsah a výstupy odborného vzdělávání

  • kvalita kurikula odborného vzdělávání a jeho funkčnost

  • regionální školství a jeho role v oblasti odborného vzdělávání

  • odborné vzdělávání a požadavky trhu práce

  • inovace v odborném vzdělávání

Co je cílem konference?


Cílem XII. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2020 – Úloha odborného vzdělávání ve světě 21. století – je zhodnotit aktuální trendy v rámci odborného vzdělávání v souvislosti s celoživotním vzděláváním  z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje.

Uvítáme příspěvky s teoretickou, empirickou, metodologickou, či praktickou tematikou k danému tématu, obdobně jako výstupy z právě probíhajících či již ukončených studentských výzkumů a projektů (diplomové, disertační práce).
 

Komu je konference určena?


Konference je určena všem, kteří se při své odborné činnosti zabývají problematikou spojenou se vzděláváním nebo školstvím a zajímá je výše uvedené téma - vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům, poradenským pracovníkům, magisterským nebo doktorským studentům, pracovníkům v oblasti dalšího profesního a zájmového vzdělávání včetně širší odborné veřejnosti.
 

Co bude výstupem?


Výstupem konference bude RECENZOVANÝ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ.

Účastníci konference mají dále možnost nabídnout rozšířený příspěvek k publikování ve vědeckém recenzovaném časopise Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání.

Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr příspěvků.
 

Místo konání konference: Hotel Avanti****

Rámcový program konference ICOLLE 2020

středa 9. září 2020

08.30–10.00

Registrace účastníků konference

10.0010.20

10.3012.30

Slavnostní zahájení

Plenární jednání

13.00–14.00

Oběd

14.00–16.00

Jednání v sekcích

16.00–16.30

Coffee Break / Posterová sekce

16.30–18.45

Jednání v sekcích

19.15–00.00

Slavnostní večeře

Hlavní řečníci konference ICOLLE 2020