Mezinárodní vědecká konference

ICOLLE 2019

17.18. září 2019

Institut celoživotního vzdělávání
Mendelovy univerzity v Brně

Udržitelnost ve vzdělávání

minulost, současnost a budoucnost

Téma konference


Vzdělávání k udržitelnému rozvoji se v souvislosti s rostoucí celosvětovou populací a omezenými přírodními zdroji stává stále více aktuálnějším tématem obecně veřejných i odborných diskuzí. Ukazuje se, že vzdělávání k udržitelnému rozvoji je vnímáno jako jeden z mnoha způsobů, jak ovlivnit myšlení a chování lidí směrem ke snížení negativních dopadů na životy lidí a životní prostředí vůbec.

Nepřekvapí tak, že vzdělávání pro udržitelný rozvoj se objevuje v podobě produktů nabízených institucemi formálního a neformálního vzdělávání pro široké spektrum věkových skupin. Obecně se toto téma ukazuje jako velice významné i pro celoživotní vzdělávání.

Nicméně v souvislosti s touto diskuzí a trendem se vytrácí i jiná zásadní otázka:

Do jaké míry je vůbec udržitelné samotné vzdělávání,
na kterém je postavena naše kultura a dílčí problémy, které s tím souvisí?

 

V tomto kontextu si lze v současné době položit mnoho otázek, jejichž zodpovězení může vyvolat určité znepokojení či dokonce obavy. Do jaké míry, případně jak dlouho je udržitelná situace například v následujících oblastech:

 • zajištění kvalitní výuky dostatečným množstvím erudovaných učitelů na ZŠ, SŠ a VŠ
 • obecné podpory a zvýšení prestiže učitelů jako klíčového předpokladu pro rozvoj vzdělanosti
 • dalšího vzdělávání, profesního rozvoje, kariérového řádu
 • financování a investic do vzdělávacího systému
 • podpory učňovského školství a středního odborného školství
 • systému hodnocení žáků a studentů ZŠ, SŠ, VŠ
 • podpory studentů se specifickými potřebami
 • rozsahu činnosti akademických pracovníků v souvislosti s hodnocením vědy a výzkumu
 • flexibility vzdělávacího systému s ohledem na potřeby společnosti a trh práce
 • rozvoje kompetencí u seniorů v souvislosti s demografickými trendy a rostoucími nároky
 • společenské odpovědnosti případně občanské aktivity žáků, studentů i  širší veřejnosti
 • adaptability populace na turbulentní politicko-ekonomické prostředí a technologický pokrok
   

Co je cílem konference?


Cílem XI. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2019 – Udržitelnost ve vzdělávání. Minulost, současnost a budoucnost?  – je zhodnotit aktuální trendy v rámci udržitelnosti ve vzdělávání v souvislosti s celoživotním vzděláváním  z pohledu empirického výzkumu i praktických zkušeností a diskutovat nad možnostmi jejich dalšího rozvoje.

Uvítáme příspěvky s teoretickou, empirickou, metodologickou, či praktickou tematikou k danému tématu, obdobně jako výstupy z právě probíhajících či již ukončených studentských výzkumů a projektů (diplomové, disertační práce).
 

Komu je konference určena?


Konference je určena všem, kteří se při své odborné činnosti zabývají problematikou spojenou se vzděláváním nebo školstvím a zajímá je výše uvedené téma - vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům, poradenským pracovníkům, magisterským nebo doktorským studentům, pracovníkům v oblasti dalšího profesního a zájmového vzdělávání včetně širší odborné veřejnosti.
 

Co bude výstupem?


Výstupem konference bude RECENZOVANÝ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ.

Účastníci konference mají dále možnost nabídnout rozšířený příspěvek k publikování ve vědeckém recenzovaném časopise Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání.

Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr příspěvků.
 

Program konference ICOLLE 2019

úterý 17. září 2019

08.00–10.00

Registrace účastníků konference

10.0010.20

10.3013.00

Slavnostní zahájení

Plenární jednání

13.00–14.00

Oběd

14.00–16.00

Jednání v sekcích

16.00–16.30

Coffee Break / Posterová sekce

16.30–18.45

Jednání v sekcích

20.00–00.00

Společenský večer

středa 18. září 2019

09.15–10.00

Plenární zasedání / Závěry z konference

11.00–12.00

Exkurze

12.00–13.00

Oběd

Hlavní řečníci konference ICOLLE 2019