Mezinárodní vědecká konference

ICOLLE 2021

PŘI PŘÍLEŽITOSTI 15 LET

VÚ ICV MENDELU

(2006-2021)

8. září 2021

Hotel Avanti

Rozvoj kompetencí relevantních pro život
a praxi v 21. století

Téma konference

Téma XIII. ročníku mezinárodní vědecké konference celoživotního vzdělávání ICOLLE 2021 – Rozvoj kompetencí relevantních pro život a praxi v 21. století vyplývá ze Strategického záměru Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pro oblasti vysokých škol na období od roku 2021, který obsahuje očekávání, že vysoké školy budou vytvářet příležitosti pro pravidelné setkávání pracovníků podílejících se na výuce v rámci vysoké školy i napříč jimi a budou vytvářet platformy pro výměnu zkušeností, otevřenou formativní diskusi o inovacích ve vzdělávací činnosti a sdílení dobré praxe. Téma je však aktuální i pro ostatní stupně školství v České republice a příbuzná odvětví.

Schopnost správně nastavit vzdělávací cíle, adekvátně zvolit vzdělávací metody, srozumitelně formulovat abstraktní poznatky, využívat vzdělávací technologie, spravedlivě hodnotit, komunikovat s různorodou skupinou studujících a poskytovat adekvátní podporu znevýhodněným není samozřejmostí. Odborná erudice nejen akademických pracovníků v jejich oboru je jen jedním z předpokladů pro kvalitní výuku a další činnosti, a proto musí být adekvátně rozvíjeny i ostatní relevantní kompetence pro kvalitní výuku.

Na úrovni škol je očekávána systematizace požadavků na počáteční a průběžné vzdělávání vyučujících v metodách výuky. Cílem je, aby všichni pracovníci, pro které je to relevantní, měli přístup k odborné podpoře pro svojí činnost a průběžně své kompetence rozvíjeli a aktualizovali. Obzvlášť významný je tento požadavek u vyučujících na počátku kariéry (často zároveň studenti doktorského studia) a u těch, kteří poprvé používají nové vzdělávací technologie nebo postupy, popřípadě inovují obsah a organizaci studijních předmětů či programů. Rozvoj širokého spektra kompetencí pracovníků může být navázán na jejich hodnocení, popřípadě kariérní postup.

Strategický záměr MŠMT na období od roku 2021 mimo jiné předpokládá, že vysoké školy budou postupně zajišťovat rozvoj pedagogických kompetencí začínajících akademických pracovníků a MŠMT získané zkušenosti následně vyhodnotí a zváží možnost jejich systémového ukotvení na národní úrovni. Výsledkem tohoto vyhodnocení může být jen nezávazné doporučení, ale také vytvoření celostátně uznávaného certifikátu o počáteční přípravě (jakéhosi „pedagogického minima“ pro pracovníky vysokých škol) nebo ukotvení minimálních požadavků na odbornou průpravu v relevantních předpisech.

Do jaké míry je tato vize aktuální a bude ji možné v prostředí českých škol naplňovat?

Akademická kultura stojí na otevřenosti, kritickém myšlení, spolupráci a na sdílení poznatků a zkušeností jak mezi vysokými školami, tak s celou společností, sociálními partnery a dalšími. V tomto kontextu si lze v současné době stanovit několik stěžejních témat, jejichž řešení je pro další vývoj profese akademického pracovníka, jak se ukazuje, čím dál více důležitější:

 • inženýrská pedagogika, vysokoškolské pedagogika, vysokoškolská didaktika

 • moderní vzdělávací technologie, blended learning a flexibilní formy vzdělávání

 • aktuální otázky školství a školské politiky v mezinárodní komparaci

 • akademická kultura, akademická profese a motivace pro akademickou či učitelskou profesi

 • novela vysokoškolského zákona a její důsledky pro akademické prostředí

 • kvalita ve školství a její komplexní charakteristiky

 • osobnostně sociální a profesní rozvoj akademického a pedagogického pracovníka

 • work-life balance akademického a pedagogického pracovníka

 • využití koučinku a mentoringu v akademickém nebo jiném pracovním prostředí.

 • zohledňování specifických vzdělávacích potřeb studentů a žáků

 • kompetence relevantní pro současný i budoucí trh práce

Komu je konference určena?


Konference je určena všem, kteří se při své odborné činnosti zabývají problematikou spojenou se vzděláváním nebo školstvím, případně pracují s lidskými zdroji a zajímá je výše uvedené téma – vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům, poradenským pracovníkům, vedoucím pracovníkům, magisterským nebo doktorským studentům, pracovníkům v oblasti dalšího profesního a zájmového vzdělávání včetně širší odborné veřejnosti.

Uvítáme příspěvky s teoretickou, empirickou, metodologickou, či praktickou tematikou k danému tématu, obdobně jako výstupy z právě probíhajících či již ukončených studentských výzkumů a projektů (diplomové, disertační práce).

Co bude výstupem?


Výstupem konference bude RECENZOVANÝ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ.

Účastníci konference mají dále možnost nabídnout rozšířený příspěvek k publikování ve vědeckém recenzovaném časopise Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání.

Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr příspěvků.
 

Místo konání konference: Hotel Avanti

Rámcový program konference ICOLLE 2021

středa 8. září 2021

08.30–10.00

Registrace účastníků konference

10.0010.20

10.3012.30

Slavnostní zahájení

Plenární jednání

13.00–14.00

Oběd

14.00–16.00

Jednání v sekcích

16.00–16.30

Coffee Break / Posterová sekce

16.30–18.45

Jednání v sekcích

19.15–00.00

Slavnostní večeře

Hlavní řečníci konference ICOLLE 2021