Mezinárodní vědecká konference

ICOLLE 2022

7. září 2022

Hotel Vista

„Omnes, omnia, omnio“

pro 21. století?

Téma konference

V letošním roce si připomínáme 430. výroční narození výrazné pedagogické osobnosti, kterou byl Jan Amos Komenský. Jeho nadčasové myšlenky jsou aktuální i v současné podobě vzdělávání, a to nejen na území České republiky. Akcentoval nejen chápání vzdělávání jako celoživotního procesu, který se dotýká všech prostředí našeho života, ale i dnes tak hojně diskutovanou rovnost ve vzdělávání. Usiloval o vzdělávání pro všechny, a to bez rozdílu věku, národnosti, nadání, fyzického či psychického zdraví. Jeho myšlenky nás tak přivádí i k tématům, která jsou rovněž zmiňována ve Vzdělávací strategii 2030+.

Jak se historicky vyvíjela a v současnosti realizuje Komenského myšlenka „omnes, omnia, omnio“, tedy učit všechny, všemu, všestranně v různých stupních/sférách vzdělávání?

V souvislosti s výše uvedenou otázkou vyvstávají dílčí témata rezonující ve všech oblastech sféry vzdělávání, která budou diskutována napříč jednotlivými sekcemi:

 • vize a cíle vzdělávací politiky ČR v kontextu EU a cesty k jejich realizaci

 • cíle, obsah a výstupy vzdělávání

 • podoba a proměna obsahu vzdělávání

 • inovace ve vzdělávání

 • financování vzdělávacího systému a zajištění jeho stability

 • snížení nerovností v přístupu ke kvalitnímu vzdělávání

 • vzdělávání rozmanitých cílových skupin

 • podpora pracovníků ve vzdělávání

 • obecné versus odborné vzdělávání

 • kompetence potřebné pro aktivní občanský, profesní i osobní život

 • vzdělávání a požadavky trhu práce

Komu je konference určena?


Konference je určena všem, kteří se při své odborné činnosti zabývají problematikou spojenou se vzděláváním nebo školstvím, případně pracují s lidskými zdroji a zajímá je výše uvedené téma – vysokoškolským pedagogům, vědeckým pracovníkům, učitelům, poradenským pracovníkům, vedoucím pracovníkům, magisterským nebo doktorským studentům, pracovníkům v oblasti dalšího profesního a zájmového vzdělávání včetně širší odborné veřejnosti.

Uvítáme příspěvky s teoretickou, empirickou, metodologickou, či praktickou tematikou k danému tématu, obdobně jako výstupy z právě probíhajících či již ukončených studentských výzkumů a projektů (diplomové, disertační práce).

Co bude výstupem?


Výstupem konference bude RECENZOVANÝ SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ.

Účastníci konference mají dále možnost nabídnout rozšířený příspěvek k publikování ve vědeckém recenzovaném časopise Lifelong Learning – celoživotní vzdělávání.

Organizátoři konference si vyhrazují právo na výběr příspěvků.
 

Místo konání konference: Hotel Vista

Rámcový program konference ICOLLE 2022

středa 7. září 2022

08.30–10.00

Registrace účastníků konference

10.0010.20

10.3012.30

Slavnostní zahájení

Plenární jednání

13.00–14.00

Oběd

14.00–16.00

Jednání v sekcích

16.00–16.30

Coffee Break / Posterová sekce

16.30–18.45

Jednání v sekcích

19.15–00.00

Slavnostní večeře

Hlavní řečníci konference ICOLLE 2022